การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ

เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่สำคัญในขบวนการผลิต โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการพลังงานมากขึ้น ซึ่งจากที่ผ่านมานั้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนายังอยู่ในวงจำกัดและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทยังไม่สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างทั่วถึง ส่วนในภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ผู้ประกอบการยังไม่ตระหนักถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่าที่ควร และเทคโนโลยีที่ใช้เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่ค่อยจะเหมาะกับสภาพทางเศรษฐกิจของไทย จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เห็นถึงปัญหาหลักของการใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเช่น การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังมีค่อนข้างจำกัด ในด้านอุตสาหกรรม เพราะเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงทำให้เสียเปรียบด้านเศรษฐกิจ

ในด้านความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าซึ่งได้รับความคุ้มครองค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ผลิตไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ปรับปรุงเทคโนโลยีนำเข้าให้เหมาะสมกับภาวะของประเทศ เช่น ใช้แรงงานแทนทุนได้มากขึ้น ใช้วัตถุดิบและสิ่งสำเร็จรูปภายในประเทศได้ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดี ในด้านการเกษตร เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉะนั้นการกระจายและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ชนบทมีขีดจำกัด ทำให้ไม่สามารถรับและนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเกษตรได้เท่าที่ควร การวิจัยและพัฒนายังมีน้อยและไม่ตรงกับความต้องการและขาดการบริการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งองค์กรในการเข้ามาช่วยเหลือและขาดนโยบายที่ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะประสานกิจกรรมต่างๆ ได้ จึงส่งผลให้การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการนั้นยังไม่สามารถทำได้เท่าที่ควร
ฉะนั้นหากประเทศไทยมีการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ก็จะช่วยให้ประเทศลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศลงไปได้เยอะ ทำให้ฐานเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย